หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 


 
พร0023.3/ว2148 เร่งรัดดำเนินการทำสัญญาซื้อขายนมโรงเรียน  [ 25 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว265 กำหนดจัด โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ฯ  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.3/ว266 จัดสัมมนาวิชาการ งานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยปรัชญาพอเพียง  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว267 กำหนดแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ฯ รุ่นที่ 24 - 28  [ 24 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว261 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2561  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว260 ประชามสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนานักจัดการสื้อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯ  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว263 เปลี่ยนกำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท. ฯ  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
พร0023.1/ว262 ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดอบรมใหม่ เฉพาะรุ่นที่ 45 โครงการเชิงปฏิบัติการจัดทำฐานข้อมูล ฯ  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 1322